VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Công văn 624/TCT-CS của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính

Công văn 624/TCT-CS của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính

V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

02/02/2012 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ

02/02/2012 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực