Hỗ trợ trực tuyến

Trụ sở văn phòng

Thống kê truy cập

Hiện đang truy cập: 5

Tổng số lượt truy cập: 218154

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Công văn 624/TCT-CS của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính

Công văn 624/TCT-CS của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính

V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

02/02/2012 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ

02/02/2012 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

02/02/2012 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ

02/02/2012 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP của Chính phủ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

30/11/2010 Luật số 59/2010/QH12 - Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

30/11/2010 Luật số 59/2010/QH12 - Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

30/11/2010 Luật số 60/2010/QH12 - Luật khoáng sản

30/11/2010 Luật số 60/2010/QH12 - Luật khoáng sản

Quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

29/03/2011 Luật số 67/2011/QH12 - Luật kiểm toán độc lập

29/03/2011 Luật số 67/2011/QH12 - Luật kiểm toán độc lập

Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.

29/03/2011 Luật số 66/2011/QH12 - Luật phòng, chống mua bán người

29/03/2011 Luật số 66/2011/QH12 - Luật phòng, chống mua bán người

Quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người.

07/12/2010 Luật số 64/2010/QH12 - Luật tố tụng hành chính

07/12/2010 Luật số 64/2010/QH12 - Luật tố tụng hành chính

Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.