Đăng ký phương pháp tính thuế theo Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 của Tổng cục Thuế

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Căn cứ công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT.

Để việc thực hiện được thống nhất trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế lưu ý một số nội dung triển khai như sau:

1/ Đối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã đang hoạt động trước ngày 01/01/2014 có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác (gọi chung là cơ sở kinh doanh):

 

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ (đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ) nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì Cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”.

 

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ hoặc không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, phải  áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”.

 

c) Đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ đã gửi Thông báo 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ trước ngày ban hành văn bản số 624/TCT-CS (ngày 28/02/2014) thì nay không phải đăng ký lại theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 văn bản này.

 

d)Trường hợp cơ sở kinh doanh trước ngày ban hành văn bản số 624/TCT –CS (ngày 28/02/2014) không gửi Thông báo 06/GTGT đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ, đã đặt in hóa đơn bán hàng và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn bán hàng hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng, đã thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì tiếp tục thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trong thời hạn quy định. Thông báo mẫu số 06/GTGT gửi cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 văn bản này.

 

Tất cả các cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm a, b khoản 1 văn bản này phải có trách nhiệm gửi Thông báo theo mẫu số 06/GTGT trước ngày 15/3/2014.

 

2/ Đối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã mới thành lập kể từ ngày 01/01/2014 được thực hiện đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu thuộc một trong hai trường hợp như sau:

 

a) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.